Menu

Polityka prywatno艣ci

Informacje og贸lne

resMedia prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem www.resmedia.pl, udost臋pnianym osobom korzystaj膮cym z Serwisu (U偶ytkownikom Serwisu). W celu pe艂nego zabezpieczenia praw U偶ytkownik贸w Serwisu, resMedia prosi o zapoznanie si臋 z poni偶szymi informacjami przed rozpocz臋ciem korzystania z Serwisu

Odpowiedzialno艣膰

Serwis ma charakter wy艂膮cznie og贸lnoinformacyjny. resMedia nie udziela 偶adnej gwarancji, co do formy i tre艣ci informacji umieszczonych w Serwisie, w szczeg贸lno艣ci w zakresie aktualno艣ci, dok艂adno艣ci, zupe艂no艣ci, szczeg贸艂owo艣ci oraz przydatno艣ci informacji dla okre艣lonych dzia艂a艅 u偶ytkownik贸w Serwisu. resMedia nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci z tytu艂u ewentualnych szk贸d poniesionych przez U偶ytkownik贸w Serwisu lub osoby trzecie w zwi膮zku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko zwi膮zane z korzystaniem z Serwisu, a w szczeg贸lno艣ci z u偶ywaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi U偶ytkownik Serwisu.
resMedia przys艂uguje prawo zmiany wszelkich informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez resMedia terminie, bez konieczno艣ci uprzedniego powiadomienia U偶ytkownik贸w Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego element贸w graficznych oraz uk艂adu stron Serwisu i jakichkolwiek innych jego element贸w, s膮 zastrze偶one. Serwis oraz wszelkie jego elementy s膮 chronione przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z p贸藕n. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z p贸藕n. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z p贸藕n. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego u偶ytku U偶ytkownika Serwisu, tj. wy艂膮cznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny spos贸b wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z resMedia.

Znaki towarowe

resMedia jest wy艂膮cznie uprawniona do u偶ywania znak贸w towarowych lub us艂ugowych. U偶ytkowanie tych znak贸w przez U偶ytkownik贸w Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z resMedia stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo w艂asno艣ci przemys艂owej tekst jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 119, poz.1117 z p贸藕n. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z p贸藕n. zm.). Znaki towarowe, w s膮siedztwie, kt贸rych umieszczony jest symbol 庐, s膮 znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz resMedia i s膮 chronione prawem.

Ochrona prywatno艣ci

W celu ochrony i poszanowania prywatno艣ci U偶ytkownik贸w Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w zwi膮zku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane U偶ytkownik贸w Serwisu, s膮 chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z p贸藕n. zm.).

Przetwarzane dane

W zwi膮zku z prowadzeniem Serwisu, resMedia zbiera i przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe U偶ytkownik贸w Serwisu:

Dane teleadresowe i adresy e-mail przesy艂ane do resMedia przez U偶ytkownik贸w Serwisu; resMedia umieszcza te dane i adresy na tzw. li艣cie mailingowej resMedia i przetwarza powy偶sze dane w celu przesy艂ania na nie informacji o us艂ugach, produktach resMedia i samej resMedia w formie tzw. biuletynu resMedia;

Wszelkie wy偶ej wskazane dane osobowe przes艂ane do resMedia, resMedia uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. resMedia nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci w wypadku podania przez kt贸regokolwiek z U偶ytkownik贸w Serwisu danych nieprawdziwych lub niepe艂nych.
Dane osobowe zamieszczone w formularzu kontaktowym, a tak偶e adresy e-mail podane w celu otrzymania newslettera resMedia, mog膮 by膰 przetwarzane przez resMedia 鈥 po wyra偶eniu odpowiedniej osobnej zgody - dla cel贸w marketingu towar贸w i us艂ug resMedia oraz towar贸w i us艂ug innych podmiot贸w, wobec kt贸rych resMedia jest sp贸艂k膮 dominuj膮c膮 w rozumieniu art. 4 搂 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 wrze艣nia 2000 roku - Kodeks sp贸艂ek handlowych.


Zakres udost臋pniania i wykorzystywania danych

resMedia nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie u偶ycza przetwarzanych danych osobowych, chyba 偶e:

  • za zgod膮 podmiotu danych,
  • wymagaj膮 tego obowi膮zuj膮ce przepisy prawa,
  • dla wykonania okre艣lonych prawem zada艅 realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezb臋dne do wype艂nienia prawnie usprawiedliwionych cel贸w resMedia, a przetwarzanie nie narusza praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

resMedia zastrzega sobie prawo do powierzenia danych U偶ytkownik贸w Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawie艅, agencjom lub serwisom wsp贸艂pracuj膮cym. Takie informacje mog膮 by膰 wykorzystywane w celu:

  • monitorowania ruchu w Serwisie,
  • monitorowania ogl膮dalno艣ci Serwisu.

Kontakt

W przypadku pyta艅 U偶ytkownik贸w Serwisu dotycz膮cych warunk贸w korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Powr贸t na g贸r臋

Wyszukiwarka